Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện - Tin sở tài chính
Công văn số 289/STC-TCHCSN ngày 06/02/2020 của Sở Tài chính về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước Khu vực IX 
 
Công văn Đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 
 
Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phí 
 
Ngày 12 tháng 11 năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Qũy phòng, chống thiên tai. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và có một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: 
 
Tài liệu khảo sát ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bến Tre 
 
Công văn số 4629/STC-TCHCSN ngày 26/12/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện các mô hình sản xuất năm 2019 
 
Hướng dẫn công tác lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh 
 
 
Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-STC ngày 16/12/2019 của Giám đốc Sở Tài chính 
Tài liệu ISO Sở Tài chính 
 
Công văn số 4324/STC-TCHCSN ngày 05/12/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông tư số 57/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư số 57/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư số 57/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xem chi tiết nội dung Thông tư số 57/2019/TT-BTC, 57_2019_TT_BTC.pdf

06/09/2019 3:00 CHĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2019Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2019
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2019

​Nội dung: 401-BC-UBND.pdf

01/11/2019 3:00 CHĐã ban hành
Chính sách tinh giản biên chếChính sách tinh giản biên chế
Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế, nhằm đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu của công việc.

Theo đó, chính sách tinh giảm biên chế lần này áp dụng đối với các đối tượng như sau: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động); Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước; Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức như:

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

- Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong nội dung Nghị định lần này cũng quy định các chính sách hỗ trợ như: Chính sách về hưu trước tuổi; Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; Chính sách thôi việc; Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nghi dinh so 108.2014.ND CP ve chinh sach tinh giam bien che.pdf

                                                                                                Nhựt Trường (QLCS)

16/12/2014 2:00 CHĐã ban hành
Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2012Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2012

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định số 450/QĐ – TTTg ngày18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là xây dựng nền tài chính Quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính – tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội một cách hiệu quả, công bằng; cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện, đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý, giám sát tài chính.

- Chiến lược nợ công giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

2. Thành công nổi bật trong xây dựng hệ thống pháp luật về tài chính

Trong năm 2012, Quốc hội thông qua Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi và nhiều Dự án Luật quan trọng trong lĩnh vực tài chính như Luật Dự trữ Quốc gia; Luật Thuế TNCN (sửa đổi); Luật Giá.  Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí dự kiến Trình Quốc hội thông qua vào năm 2013.

3. Hoàn thành kế hoạch thu – chi NSNN năm 2012 theo dự toán Quốc hội quyết định

Hoàn thành kế hoạch thu - chi NSNN năm 2012 theo dự toán Quốc hội quy định, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Thu ngân sách đạt và vượt dự toán. Tất cả các khoản chi ngân sách đều được đảm bảo, đặc biệt các khoản chi cho an sinh xã hội tăng trên 20%.Các chính sách tài khóa trong năm 2012 đã phát huy tác dụng với các giải pháp giãn thuế GTGT, giãn nợ thuế đối với các doanh nghiệp, cũng như các giải pháp giãn tiền sử dụng đất, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp, các biện pháp cải cách hành chính thuế được đẩy nhanh hơn… nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đây có thể coi là thắng lợi kép trong điều hành kế hoạch thu – chi NSNN năm 2012.

4. Thực hiện quy hoạch hơn 26.000 chức danh cán bộ lãnh đạo các cấp (giai đoạn 2011 - 2015)
 

 

Hội nghị CBCC Bộ Tài chính năm 2012

Công tác quy hoạch cán bộ ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 đã được triển khai trong toàn ngành. Đến nay đã thực hiện việc quy hoạch xong hơn 26.000 chức danh cán bộ lãnh đạo trong toàn ngành; việc quy hoạch thực hiện đồng bộ từ trên xuống dưới; lấy quy hoạch cán bộ cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp trên; quy hoạch cấp trên thúc đẩy quy hoạch cấp dưới. Việc quy hoạch theo hình thức này, vừa tạo nguồn cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, vừa tạo động lực thúc đẩy, phấn đấu vươn lên của cán bộ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong sự phát triển của đội ngũ cán bộ và của ngành.

5. Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.
 

 

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại 
Hội thảo Tái cấu trúc TĐ Tài chính-Bảo Việt
Ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”. Một trong những vấn đề trọng tâm của ngành Tài chính trong giai đoạn này là Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên nhiều phương diện: tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bảo hiểm; cải cách DNNN, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; tái cấu trúc đầu tư công; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập;…

Đề án đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể, mà nhiệm vụ đầu tiên là phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có theo 3 nhóm: DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ; DN cổ phần hóa mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và nhóm các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, không có khả năng khắc phục. Với mỗi nhóm DN, đề án cũng đã đưa ra quyết sách cụ thể.

Cũng theo Đề án, các DNNN sẽ phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường việc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào ngành không phải kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính và hoàn thành trước 31/12/2015.

6. Trở lại vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng về Công nghệ thông tin ở khối Bộ, ngành năm 2012.

Đây là kết quả do Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT) và Hội tin học Việt Nam công bố trong Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam (ICT Index) năm 2012).

Theo đó, ngành Tài chính đã triển khai thành công trên phạm vi toàn  quốc các Dự án hiện đại hoá công tác quản lý thu – chi ngân sách Nhà nước.

- Về công tác thu NSNN: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế thu nhập cá nhân; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Kê khai thuế điện tử qua mạng Internet. Việc áp dụng triển khai công nghệ tiên tiến, tổ chức theo mô hình xử lý tập trung trên phạm vi toàn  quốc đối với các dự án là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong công tác tin học hoá quản lý Thuế nói riêng và quản lý Tài chính nói chung.

- Về công tác chi NSNN: Dự án TABMIS chính thức được triển khai đồng bộ từ các cơ quan Tài chính/Kho bạc Nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Việc triển khai TABMIS đã góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu cải cách quản lý tài chính công của ngành Tài chính.

- Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến: Ngày 01/8/2012, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã chủ Hội nghị giao ban bằng hình thức truyền hình trực tuyến với 7 điểm cầu: trụ sở Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Học viện Tài chính, Văn phòng 2 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một bước đột phá về ứng dụng CNTT trong việc cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, thời gian, tăng cường tính hiệu quả trong điều hành và thực thi nhiệm vụ.

- Ngày 22/3/2012, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã ký kết khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,661 tỷ Yên của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam để triển khai hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS). Sự kiện này mở ra, cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện chiến lược hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

7. Thị trường trái phiếu ngày càng hoàn thiện về pháp lý và mở rộng về quy mô.

 

Khai trương phiên giao dịch năm 2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trong năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 01/2011/NĐ – CP, trong đó cho phép cơ chế tổ chức đấu thầu trái phiếu đa giá nhằm tăng tính cạnh tranh trong các phiên phát hành, là nền tảng để từng bước hình thành đường cong lãi suất chuẩn; tổ chức các phiên bảo lãnh phát hành theo quy trình dựng sổ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về bảo lãnh phát hành, rút ngắn thời gian đăng ký, niêm yết trái phiếu nhằm tăng thanh khoản trái phiếu... Công tác huy động vốn đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng mệnh giá khối lượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ phát hành đạt bằng 150% so với cùng kỳ năm 2011.

8. Ngành Thuế - Ngành Hải quan đối thoại với doanh nghiệp và Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế.

 

Hội nghị đối thoại DN về thủ tục hành chính thuế, hải quan

Đây có thể coi là  hình thức kết nối hiệu quả giữa ngành Thuế, ngành Hải quan và người nộp thuế trong việc nắm bắt, tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

- Ngày 01/11/2012, ngành Thuế đã ban hành Tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam với 4 tiêu chí “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được chú trọng đổi mới. Đặc biệt là sáng kiến tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”.

- Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại 2 khu vực phía Bắc (diễn ra tại Hà Nội) và phía Nam (tại TP.HCM). Các Cục hải quan địa phương cũng tổ chức thường xuyên các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp.

9. Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã đề xuất và được Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 13; Nghị quyết số 29; Nghị quyết số 01 và mới đây nhất là Nghị quyết chuyên đề về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Các Nghị quyết đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với nhiều giải pháp thiết thực về chính sách tài chính nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhưng vẫn nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

10. Hợp tác tuyên truyền và phổ biến thông tin về lĩnh vực Tài chính

 

Bộ Tài chính ký Thỏa thuận phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí

- Bộ Tài chính đã ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền và phổ biến thông tin về lĩnh vực tài chính với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân Dân. Việc ký thỏa thuận nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin về chính sách tài chính. Giúp các cơ quan báo chí thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành; định hướng dư luận về công tác điều hành chính sách tài chính và hoạt động của ngành Tài chính.

- Bộ Tài chính đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các Khóa bồi dưỡng kiến thức tài chính cho đối tượng là phóng viên cơ quan thông tấn báo chí, tạo điều kiện giúp các phóng viên nắm được các thông tin cơ bản về một số lĩnh vực tài chính quan trọng; Tổ chức Khoá bồi dưỡng về Quan hệ công chúng (PR) trong các cơ quan thuộc Chính phủ cho cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ Tài chính nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng trong công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí.

DTH tổng hợp. Ảnh: HMT

22/08/2014 4:00 CHĐã ban hành
Từ 01/7/2017 tăng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có côngTừ 01/7/2017 tăng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công
Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2017/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

cm.jpg

Theo đó, mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi là 1.417.000 đồng, tăng 99.000 đồng so với quy định hiện hành.

 Với thay đổi nêu trên, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 như sau:

- Diện thoát ly: 1.583.000 đồng/tháng.

- Diện không thoát ly: 2.688.000 đồng/tháng.

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần: 1.417.000 đồng.

- Cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm tiền tuất nuôi dưỡng: 1.133.000 đồng/tháng.

Kinh phí thực hiện Nghị định này được bố trí trong dự toán chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế của ngân sách trung ương năm 2017 đã được Quốc hội quyết định.

Nghị định số 70/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2017 và thay thế Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới được thực hiện từ ngày 01/7/2017./.

                                                                                                                               Nhựt Trường

16/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trênThông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên
Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 99/2018/TT-BTC, 99_2018_TT_BTC.pdf

28/12/2018 3:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết số 70/2018/QH14 của Quốc hội : Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Nghị quyết số 70/2018/QH14 của Quốc hội : Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Nghị quyết số 70/2018/QH14 của Quốc hội : Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

​Xem chi tiết nội dung Nghị quyết số 70/2018/QH14, 70_2018_QH14.pdf

28/12/2018 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sởThông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 209/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư 209/2016/TT-BTC tại đây, Thong_tu_209_2016_TT_BTC.pdf

12/01/2017 10:00 SAĐã ban hành
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách NNThông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách NN
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 342/2016/TT-BTC, 342_2016_TT_BTC.pdf

05/01/2018 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT, 06_2017_TT_BKHDT.pdf

15/12/2017 9:00 SAĐã ban hành
Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcQuy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

​Theo đó, Nghị định này quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng: Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

1. Đối tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học:

Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

2. Đối tượng, điều kiện đào tạo sau đại học:

- Đối với cán bộ, công chức: Có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định nêu trên còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết thì phải đền bù chi phí đào tạo.

Nghị định nêu rõ có 4 hình thức bồi dưỡng như sau:

- Tập sự;

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 1 tuần/1 năm; một tuần được tính bằng 5 ngày học, một ngày học 8 tiết).

Nội dung bồi dưỡng gồm:

- Lý luận chính trị;

- Kiến thức quốc phòng và an ninh;

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;

- Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp;

- Kiến thức hội nhập quốc tế;

- Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2017 và thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức./.

                                                                                            Nhựt Trường

11/09/2017 5:00 CHĐã ban hành
Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng nămBộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 17304/BTC-KBNN, 17304_BTC_KBNN.PDF

05/01/2018 2:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 1196/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Quyết định số 1196/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1196/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 1196/QĐ-BTC, Quyet_dinh_so_1196_QD_BTC.pdf

19/07/2017 2:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016. Theo đó:

​- Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng;

- Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở;

- Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở;

- Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn.

Xem chi tiết Nghị quyết số 27/2016/QH14 tại đây, Nghi_quyet_27_2016_QH14.pdf

15/12/2016 3:00 CHĐã ban hành
Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phíPhối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phí
Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phí

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 99/STC-TCHCSN, 99_STC_TCHCSN.pdf

Danh mục phí lệ phí đính kèm, Danh muc phi le phi.rar

30/01/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bộ tài liệu xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CPBộ tài liệu xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
Bộ tài liệu xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP

​Tải Bộ tài liệu, 10986.pdf

25/09/2019 10:00 SAĐã ban hành
Luật Quy hoạch của Quốc hội số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.Luật Quy hoạch của Quốc hội số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.
Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.

​Xem chi tiết Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội, Luat_21_2017_QH14.pdf

26/12/2017 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tếThông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 145/2017/TT-BTC, 145_2017_TT_BTC.PDF

30/03/2018 9:00 SAĐã ban hành
Tăng mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổiTăng mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
Nhằm không ngừng quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến với người cao tuổi. Ngày 18 tháng 10 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. Thông tư đã một bước nâng lên mức quà tặng, mừng thọ đối với người cao tuổi.

Untitled.jpg

Để phù hợp với thực tiễn các đối tượng trên được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chức thọ, mừng thọ phù hợp cho người cao tuổi thọ theo từng độ tuổi từ 70 đến trên 110 tuổi, cụ thể:    

1.    Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi được UBND cấp xã chúc thọ và tặng 200.000 đồng tiền mặt (tăng thêm 100.000 đồng).

2.    Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi được UBND cấp xã chúc thọ và tặng 300.000 đồng tiền mặt (tăng thêm 100.000 đồng).

3.    Người cao tuổi thọ 90 tuổi được CT.UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt (tăng thêm 200.000 đồng tiền mặt).

4.    Người cao tuổi thọ 95 tuổi được UBND cấp huyện  chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt (tăng thêm 100.000 đồng tiền mặt).

5.    Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, hàng năm được UBND cấp huyện chúc thọ và tặng 700.000 đồng tiền mặt (tăng thêm 250.000 đồng).

6.Người cao tuổi thọ 110 tuổi được UBND cấp huyện tổ chức Lễ mừng thượng thượng thọ và mức quà tặng là 8.000.000 đồng, trong đó: tặng tiền mặt là 5.000.000 đồng và kinh phí tổ chức Lễ mừng thượng thượng thọ là 3.000.000 đồng

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 13/07/2019.

                                                                                       Nguyễn Thị Thanh Trúc (QLNS)06/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017.Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về nợ công. Đây là nội dung mới quy định tại Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

​Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công của cơ quan, tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nợ công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Cũng tại Luật này, Bộ Tài chính được giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công với các nhiệm vụ chính như: Thực hiện cấp phát vốn cho các chương trình, dự án đầu tư từ vốn vay của Chính phủ; Cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; Quản lý Quỹ tích lũy trả nợ; Quản lý Danh mục nợ, thực hiện Đề án cơ cấu lại nợ, xử lý rủi ro theo Quyết định của Thủ tướng…

Đáng chú ý, Luật quy định 03 đối tượng được vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, gồm: UBND cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp. Bên vay lại phải có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định.

Xem chi tiết Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 của Quốc hội, Luat_20_2017_QH14.pdf

26/12/2017 4:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2017Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2017
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5/2017 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5/2017, gia_vlxd_thang_5_nam_2017.PDF

07/06/2017 2:00 CHĐã ban hành
Tặng phẩm cho khách nước ngoài thăm địa phươngTặng phẩm cho khách nước ngoài thăm địa phương
Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương.

​Theo đó, việc tặng phẩm cho khách nước ngoài thăm địa phương được thực hiện như sau:

- Tặng phẩm là sản phẩm đặc trưng của địa phương hoặc Việt Nam, mang bản sắc văn hóa dân tộc;

- Chỉ tặng cho Trưởng đoàn khách và Phu nhân/Phu quân (trường hợp đặc biệt, có thể tặng cho các thành viên đoàn);

- Mức độ tặng phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Cách thức trao tặng phẩm cho khách thực hiện trên cơ sở trao đổi thống nhất với đoàn.

Thông tư 05/2017/TT-BNG có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Xem chi tiết nội dung Thông tư 05/2017/TT-BNG, 05_2017_TT_BNG.pdf

13/11/2017 4:00 CHĐã ban hành
Nâng mức tạm ứng khoán chi ngân sách đến 50% giá trị hợp đồngNâng mức tạm ứng khoán chi ngân sách đến 50% giá trị hợp đồng
Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/03/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

​Cụ thể, từ ngày 15/04/2016, mức tạm ứng ngân sách Nhà nước đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên được thực hiện theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, thay vì mức 30% dự toán bố trí cho khoản mua sắm đó theo quy định hiện hành.

Quy định về mức tạm ứng này không áp dụng đối với trường hợp thanh toán hàng hóa nhập khẩu, thiết bị chuyên dùng do đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài (hoặc thông qua đơn vị nhập khẩu ủy thác), trong hợp đồng nhà cung cấp yêu cầu phải tạm ứng lớn hơn và các trường hợp khác theo hướng dẫn riêng của cơ quan Nhà nước. Đối với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị dưới 20 triệu đồng, mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện và theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2016.

Xem nội dung Thông tư về nâng mức tạm ứng khoán chi ngân sách đến 50% giá trị hợp đồng, Thong_tu_39_2016_TT_BTC.pdf

02/08/2016 10:00 SAĐã ban hành
Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.
Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 324/2016/TT-BTC, 324_2016_TT_BTC.PDF

05/01/2018 11:00 SAĐã ban hành
Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh (hệ vừa học vừa làm) của Trường Đại học Tài chính - MarketingTriển khai thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh (hệ vừa học vừa làm) của Trường Đại học Tài chính - Marketing
Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh (hệ vừa học vừa làm) của Trường Đại học Tài chính - Marketing

​Xem chi tiết nội dung, 4053.pdf

25/11/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 132/2017/TT-BTC, 132_2017_TT_BTC.pdf

03/01/2018 9:00 SAĐã ban hành
Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung ngành Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnhĐóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung ngành Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh
Công văn số 5202/STC-QLNS ngày 11/12/2017 của Sở Tài chính về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung ngành Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh.

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 5202/STC-QLNS, 5202.pdf

12/12/2017 2:00 CHĐã ban hành
Danh sách 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mạiDanh sách 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

​Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể về danh sách 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại gồm:

1- Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích, quốc phòng, an ninh;

2- Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp;

3- Sản xuất vàng miếng;

4- Xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng;

5- Phát hành xổ số kiến thiết;

6- Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế);

7- Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục Dự trữ quốc gia;

8- In, đúc tiền;

9- Phát hành tem bưu chính Việt Nam;

10- Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;

11- Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;

12- Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng);

13- Dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải);

14- Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn);

15- Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt);

16- Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển trong trường hợp giao kế hoạch;

17- Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường);

18- Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm;

19- Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng;

20- Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Nghị định 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ nguyên tắc là chỉ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

Cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

Hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quy định tại Nghị định này, Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017./.

                                                                                     Nhựt Trường

15/08/2017 2:00 CHĐã ban hành
Năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%Năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%
Các chỉ tiêu về thông tin và truyền thông, giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ điều tra cơ bản thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/01/2018 tại Quyết định số 01/QĐ-TTg.

​Cụ thể: Thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng đặt ra chỉ tiêu đối với tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là dưới 4% và tỷ lệ lao động qua đào tạo là đến 60%, với tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận đào tạo là 23-23,5%. Đồng thời, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1-1,5%, trong đó giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo.

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chỉ tiêu đặt ra với tốc độ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP phải đạt 33-34%, nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu là dưới 3%. Thủ tướng cũng yêu cầu phấn đấu đạt trên 88,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế và tính trên 01 vạn dân thì có 26 giường bệnh (không tính giường trạm y tế xã).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết nội dung Quyết định số 01/QĐ-TTg, 01_QD_TTg.pdf

30/01/2018 10:00 SAĐã ban hành
Sẽ cấp số định danh cá nhân trong năm 2017Sẽ cấp số định danh cá nhân trong năm 2017
Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017, ban hành tại Quyết định số 435/QĐ-BCĐ 896 ngày 24/06/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban chỉ đạo 896).

Cụ thể, để thực hiện nội dung này, cơ quan công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ Căn cước công dân, trong đó ưu tiên cấp số định danh cá nhân ở trong nước. Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an thực hiện nhập thông tin khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân từ khi đăng ký khai sinh.

Cũng theo Đề án này, trong quý III năm 2017, sẽ thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp với công an cấp tỉnh triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

19/07/2017 2:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211