{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2020/PublishingImages/2020-11/vlxd3_Key_20112020080835.jpg

Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

11/20/2020 9:00 AMYes31Đã ban hành135000Tin kinh tế xã hộiTinCông bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2020/PublishingImages/2020-11/vlxd3_Key_20112020080835.jpg

Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

11/20/2020 9:00 AMYesĐã ban hànhcong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-va-trang-tri-noi-that-thang-10-nam-2020
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2020

Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

10/30/2020 11:00 AMNo25Đã ban hành135000Tin kinh tế xã hộiCông bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2020

Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

10/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhcong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-va-trang-tri-noi-that-thang-9-nam-2020
Quyết định số 127/QĐ-STC ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến TreQuyết định số 127/QĐ-STC ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre

​Quyết định số 127/QĐ-STC ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre

10/28/2020 10:00 AMNo8Đã ban hành135000Tin sở tài chínhQuyết định số 127/QĐ-STC ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre

​Quyết định số 127/QĐ-STC ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre

10/28/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhquyet-dinh-so-127-qd-stc-ngay-27-thang-10-nam-2020-ve-viec-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-so-tai-chinh-ben-tre
Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàngThông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng/PublishingImages/2020-10/Thong tu.png
Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
10/9/2020 2:00 PMYes18Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng/PublishingImages/2020-10/Thong tu.png
Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
10/9/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phThông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái ph/PublishingImages/2020-10/Thong tu.png
Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
10/2/2020 4:00 PMYes11Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái ph/PublishingImages/2020-10/Thong tu.png
Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
10/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn số 2963/STC-NS ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (cấp huyện)Công văn số 2963/STC-NS ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (cấp huyện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2963/STC-NS ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (cấp huyện)
10/2/2020 4:00 PMYes24Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Công văn số 2963/STC-NS ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (cấp huyện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2963/STC-NS ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (cấp huyện)
10/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn số 2989/STC-TCHCSN ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2021 đối với các đơn vị dự toán NS cấp tỉnhCông văn số 2989/STC-TCHCSN ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2021 đối với các đơn vị dự toán NS cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2989/STC-TCHCSN ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2021 đối với các đơn vị dự toán NS cấp tỉnh
10/2/2020 4:00 PMYes37Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Công văn số 2989/STC-TCHCSN ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2021 đối với các đơn vị dự toán NS cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2989/STC-TCHCSN ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2021 đối với các đơn vị dự toán NS cấp tỉnh
10/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn số 3092/STC-QLNS ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021Công văn số 3092/STC-QLNS ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 3092/STC-QLNS ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021
10/2/2020 4:00 PMYes17Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Công văn số 3092/STC-QLNS ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 3092/STC-QLNS ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021
10/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thôngThông tư 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông/PublishingImages/2020-09/Thong tu.png
Thông tư 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông
9/30/2020 4:00 PMYes13Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông/PublishingImages/2020-09/Thong tu.png
Thông tư 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông
9/30/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn số 3283/STC-TCHCSN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai, thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chínhCông văn số 3283/STC-TCHCSN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai, thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 3283/STC-TCHCSN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai, thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
9/30/2020 3:00 PMYes7Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Công văn số 3283/STC-TCHCSN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai, thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 3283/STC-TCHCSN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai, thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
9/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2020-09/vlxd3.jpg
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.
9/28/2020 2:00 PMYes51Đã ban hànhTin kinh tế xã hội(None)Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2020-09/vlxd3.jpg
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.
9/28/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Công văn số 10965/BTC-QLKT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTCCông văn số 10965/BTC-QLKT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 10965/BTC-QLKT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTC
9/18/2020 10:00 AMYes19Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Công văn số 10965/BTC-QLKT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 10965/BTC-QLKT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTC
9/18/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máyQuyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy/PublishingImages/2020-09/Quyet dinh.jpg
Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
9/7/2020 2:00 PMYes35Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy/PublishingImages/2020-09/Quyet dinh.jpg
Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
9/7/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sựThông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự/PublishingImages/2020-09/Thong tu.png
Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
9/4/2020 4:00 PMYes36Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự/PublishingImages/2020-09/Thong tu.png
Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
9/4/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu ThànhThông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành
8/25/2020 3:00 PMYes42Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành
8/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệpThông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
8/25/2020 3:00 PMYes30Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
8/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2020/PublishingImages/2020-08/vlxd3.jpg
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.
8/25/2020 3:00 PMYes56Đã ban hànhTin kinh tế xã hội(None)Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2020/PublishingImages/2020-08/vlxd3.jpg
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.
8/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành tráiThông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
8/25/2020 2:00 PMYes17Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
8/25/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩmThông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
8/25/2020 2:00 PMYes20Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
8/25/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Công văn số 2754/STC-TCHCSN ngày 24/08/2020 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sựCông văn số 2754/STC-TCHCSN ngày 24/08/2020 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2754/STC-TCHCSN ngày 24/08/2020 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
8/24/2020 4:00 PMYes30Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Công văn số 2754/STC-TCHCSN ngày 24/08/2020 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2754/STC-TCHCSN ngày 24/08/2020 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
8/24/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn số 2687/STC-QLNS ngày 19/8/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chínhCông văn số 2687/STC-QLNS ngày 19/8/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2687/STC-QLNS ngày 19/8/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chính
8/20/2020 11:00 AMYes31Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Công văn số 2687/STC-QLNS ngày 19/8/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2687/STC-QLNS ngày 19/8/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chính
8/20/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Công văn số 9488/BTC-HCSN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặtCông văn số 9488/BTC-HCSN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 9488/BTC-HCSN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
8/13/2020 3:00 PMYes22Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Công văn số 9488/BTC-HCSN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 9488/BTC-HCSN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
8/13/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoánThông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
8/13/2020 3:00 PMYes13Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán/PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
8/13/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 72/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Thông tư số 72/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ /PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 72/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
8/7/2020 10:00 AMYes16Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 72/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ /PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 72/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
8/7/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội./PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.
8/5/2020 8:00 AMYes34Đã ban hànhTin bộ tài chính(None)Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội./PublishingImages/2020-08/Thong tu.png
Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.
8/5/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Công văn số 2483/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chínhCông văn số 2483/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2483/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính
8/4/2020 5:00 PMYes38Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Công văn số 2483/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2483/STC-QLNS ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính
8/4/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định số 82/QĐ-STC ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến TreQuyết định số 82/QĐ-STC ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre/PublishingImages/2020-07/Quyet dinh.jpg
Quyết định số 82/QĐ-STC ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre
7/29/2020 5:00 PMYes33Đã ban hànhTin sở tài chính(None)Quyết định số 82/QĐ-STC ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre/PublishingImages/2020-07/Quyet dinh.jpg
Quyết định số 82/QĐ-STC ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre
7/29/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.Thông tư 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020./PublishingImages/2020-07/Thong tu.png
Thông tư 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
7/22/2020 5:00 PMYes15Đã ban hànhTin Chính phủ(None)Thông tư 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020./PublishingImages/2020-07/Thong tu.png
Thông tư 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
7/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông /PublishingImages/2020-07/Thong tu.png
Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
7/22/2020 5:00 PMYes18Đã ban hànhTin Chính phủ(None)Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông /PublishingImages/2020-07/Thong tu.png
Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
7/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2020/PublishingImages/2020-07/vlxd3.jpg
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.
7/22/2020 2:00 PMYes58Đã ban hànhTin kinh tế xã hội(None)Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2020/PublishingImages/2020-07/vlxd3.jpg
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.
7/22/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next