{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Danh sách báo cáo năm 2021Danh sách báo cáo năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Danh sách báo cáo năm 2021

11/19/2020 4:00 PMNo7Đã ban hành135000Dự toán NSĐP trình HĐNDTinDanh sách báo cáo năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Danh sách báo cáo năm 2021

11/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-bao-cao-nam-2021
Danh sách báo cáo năm 2019Danh sách báo cáo năm 2019/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Danh sách báo cáo năm 2019

11/19/2020 9:00 AMNo7Đã ban hành135000Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩnTinDanh sách báo cáo năm 2019/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Danh sách báo cáo năm 2019

11/19/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhdanh-sach-bao-cao-nam-2019
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2020Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2020
10/8/2020 3:00 PMYes15Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 9 tháng(None)Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2020
10/8/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2020Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2020
7/15/2020 3:00 PMNo27Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 6 tháng(None)Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2020
7/15/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Dự toán năm 2020Dự toán năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bến Tre
5/29/2020 2:00 PMNo26Đã ban hànhTổng hợp tình hình công khai(None)Dự toán năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bến Tre
5/29/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Năm 2018Năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bến Tre
4/20/2020 3:00 PMNo25Đã ban hànhTổng hợp tình hình công khai(None)Năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bến Tre
4/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo quý I năm 2020Danh sách báo cáo quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo quý I năm 2020
4/20/2020 3:00 PMNo18Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - Quý(None)Danh sách báo cáo quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo quý I năm 2020
4/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2020Danh sách báo cáo năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2020
1/6/2020 4:00 PMNo62Đã ban hànhDự toán NSĐP đã được HĐND quyết định(None)Danh sách báo cáo năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2020
1/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2018Danh sách báo cáo năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2018
1/6/2020 4:00 PMNo68Đã ban hànhQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn(None)Danh sách báo cáo năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2018
1/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2020Danh sách báo cáo năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2020
1/6/2020 3:00 PMNo59Đã ban hànhDự toán NSĐP trình HĐND(None)Danh sách báo cáo năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2020
1/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2019Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2019
11/1/2019 3:00 PMNo78Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 9 tháng(None)Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2019
11/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Năm 2019Năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre
8/5/2019 10:00 AMNo96Đã ban hànhTổng hợp tình hình công khai(None)Năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre
8/5/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Năm 2017Năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre
4/25/2019 2:00 PMNo145Đã ban hànhTổng hợp tình hình công khai(None)Năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre
4/25/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo quý I năm 2019Danh sách báo cáo quý I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo quý I năm 2019
4/19/2019 3:00 PMNo144Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - Quý(None)Danh sách báo cáo quý I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo quý I năm 2019
4/19/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo quý I năm 2018Danh sách báo cáo quý I năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo quý I năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNo113Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - Quý(None)Danh sách báo cáo quý I năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo quý I năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNo107Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 6 tháng(None)Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2018Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNo99Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 9 tháng(None)Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 9 tháng năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo 12 tháng năm 2018Danh sách báo cáo 12 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 12 tháng năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNo102Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - Năm(None)Danh sách báo cáo 12 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo 12 tháng năm 2018
4/13/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2017Danh sách báo cáo năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2017
4/13/2019 1:00 PMNo133Đã ban hànhQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn(None)Danh sách báo cáo năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2017
4/13/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2016Danh sách báo cáo năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2016
4/13/2019 11:00 AMNo92Đã ban hànhQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn(None)Danh sách báo cáo năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2016
4/13/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2019Danh sách báo cáo năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2019
4/12/2019 10:00 PMNo108Đã ban hànhDự toán NSĐP đã được HĐND quyết định(None)Danh sách báo cáo năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2019
4/12/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2019Danh sách báo cáo năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2019
4/12/2019 9:00 PMNo121Đã ban hànhDự toán NSĐP trình HĐND(None)Danh sách báo cáo năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2019
4/12/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách báo cáo năm 2018Danh sách báo cáo năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2018
4/12/2019 3:00 PMNo95Đã ban hànhDự toán NSĐP đã được HĐND quyết định(None)Danh sách báo cáo năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách báo cáo năm 2018
4/12/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến TreQuyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến Tre
4/10/2019 2:00 PMYes131Đã ban hànhQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn(None)Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến Tre
4/10/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến TreQuyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre
4/9/2019 4:00 PMYes121Đã ban hànhDự toán NSĐP đã được HĐND quyết định(None)Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre
4/9/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến TreQuyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre
4/9/2019 4:00 PMYes93Đã ban hànhQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn(None)Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre
4/9/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Tờ trình số 5248/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019Tờ trình số 5248/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tờ trình số 5248/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
11/19/2018 10:00 AMNo147Đã ban hànhDự toán NSĐP trình HĐND(None)Tờ trình số 5248/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tờ trình số 5248/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
11/19/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tờ trình số 5249/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019Tờ trình số 5249/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tờ trình số 5249/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
11/19/2018 10:00 AMNo134Đã ban hànhDự toán NSĐP trình HĐND(None)Tờ trình số 5249/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tờ trình số 5249/TTr-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
11/19/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018
10/23/2018 9:00 AMYes116Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 9 tháng(None)Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018
10/23/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018
10/5/2018 5:00 PMNo136Đã ban hànhTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 6 tháng(None)Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018
10/5/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next